Som en del af budgetaftalen for Budget 2019-2022 har byrådet aftalt følgende vedr. Handicap- og Psykiatriområdet:

”… I 2020 skal der spares og effektiviseres for i alt 7,4 mio. kr., stigende til 9,4 mio. kr. i 2022. Visitationen og den faglige styring skal skærpes over de kommende år. KLK har desuden anbefalet en række strukturelle ændringer for at opnå besparelser på dagtilbud og botilbud. Parterne er enige om at invitere Handicapråd, pårørende og medarbejdere til at komme med forslag til hvordan besparelserne på dagtilbud og botilbud skal realiseres. Resultaterne indarbejdes i et beslutningsoplæg, som skal fremlægges politisk medio 2019.”

Der er jv. Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalgets godkendelse af organisering, rammer og procesplan d. 4. december 2018 nedsat en styregruppe, som har fået til opgave at udpege og kvalificere forslag til det politiske beslutningsoplæg.

Byrådet har ønsket at involvere Handicapråd, pårørende og medarbejdere i processen med at udarbejde forslag. Styregruppen består, på den baggrund, af repræsentanter for Handicaprådet, beboere/pårørende, Fælles MED-udvalg og ledere i Sundhed, Handicap og Rehabilitering. Direktør Anders Bjældager er formand for styregruppen.

Referater fra styregruppen

Nyhedsbreve