Klagefristen er 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse. Sidste rettidige dato for indsendelse af klage står i de enkelte links nedenfor.

Klager skal indsendes via Klageportalen.  Se link på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her anvendes  NEM-ID for at logge sig på. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheder i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Man kan blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klageportal - www.borger.dk

Klageportal - virk.dk

Klagegebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr., som indbetales med betalingskort i Klageportalen.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklage-nævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til,

  • at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
  • klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi
  • klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet

Landzonetilladelse til etablering af en sø på 1.200 m2 på matr. nr. 7ag Birkende By, Birkende, med adressen Hvileholmsvej 903, 5550 Langeskov (9.aug. 2017).

Landzonetilladelse til etablering af en sø på 1.200 m2 på Langeskovvej 102, 5550 Langeskov (9. aug. 2017)

Landzonetilladelse til udstykning af parcelhusgrund fra matr. nr. 2d og 9a, Holev By, Marslev, tilhørende hhv. Holevvej 20 og Enghavevej 28, 5290 Marslev og til opførelse af af en helårsbeboelse med indbygget garage på 197 m2 på grunden.