Klagefristen er 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse. Sidste rettidige dato for indsendelse af klage står i de enkelte links nedenfor.

Klager skal indsendes via Klageportalen.  Se link på forsiden af Planklagenævnets hjemmeside http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Planklagenævnet

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her anvendes  NEM-ID for at logge sig på. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Klageportal - www.borger.dk

Klageportal - virk.dk

Klagegebyr
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklage-nævnets hjemmeside http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

 

Landzonetilladelse til opførelse af garage inkl. værksted på Ulriksholmvej 9, 5300 Kerteminde (9. aug. 2018).

Landzonetilladelse til udstykning af del nr. 3 af matr.nr. 5bb Dalby By, Dalby, til haveareal (2. aug. 2018)

Landzonetilladelse til indretning af stenmuseum m. café i overflødiggjort driftsbygning samt etablering af p-pladser og siddepladser til udendørsservering på Fynshovedvej 685, 5390 Martofte (24. juli 2018)

Landzonetilladelse til opførelse af nyt halmfyr på Nordre Skovgyde 13, 5370 Mesinge (23. juli 2018).