Stafetlog er et elektronisk dialogværktøj, som kommunens fagpersoner anvender for at sikre, at vigtige oplysninger om udsatte børn og unge ikke går tabt mellem forskellige myndigheder.

Den fagperson, der undrer sig eller bekymrer sig over et barn eller en ungs trivsel, skal tage initiativ til at iværksætte en indsats så tidligt som muligt. Det er denne fagperson, der som udgangspunkt er forpligtet til at oprette en stafetlog og er stafetholder. Udgangspunktet er, at alle fagpersoner har initiativforpligtelse inden for eget fagområde.

Det er stafetholderens ansvar at sikre en løbende dialog med og inddragelse af forældrene og barnet eller den unge. Stafetholderen har ansvaret for, at forældrene har samtykket til oprettelse af en stafetlog fra niveau 1 og at aktører med forældrenes accept tilknyttes stafetloggen.

Stafetholderen er logfører, indkalder til dialogmøder, udsender dagsorden og står for mødeledelsen. Efter dialogmødet har stafetholderen ansvaret for, at stafetloggen opdateres med nye aftaler om indsats og mål. Stafetholderen har ansvaret for at koordinere og følge op på indsats og mål.

Stafetloggen skal sikre, at beslutninger om børn og unge dokumenteres og kendes hele vejen rundt i systemet samt at forældrene systematisk bliver inddraget og dermed er en aktiv medspiller i løsning af deres barn eller unges vanskeligheder.

Stafetloggen er således ikke et alternativ til eller en gentagelse af den sædvanlige udarbejdelse af f.eks. handlingsplaner inden for de enkelte fagområder, men et supplement. Stafetloggen sikrer, at tiltag inden for eget fagområde er afstemt og koordineret med andre fagområders initiativer. Stafetloggen er dermed med til at sikre overblikket – hvem gør hvad hvornår.

For at oprette en stafetlog skal du gå på følgende link: http://stafetlog.kmd.dk

http://stafetlog.kmd.dk

         

Stafetloggen er bygget op over fire niveauer, der handler om graden af ens undren eller bekymring (se KMDs Huskeseddel). Niveauerne kan beskrives på følgende vis:

Niveau 0: Undren og opmærksomhed – analyse af graden af undren: hvor alvorlig er den?

Niveau 1: Bekymring og konkret opmærksomhed – afholde dialogmøde med forældre og andre faggrupper for at aftale lokal indsats.

Niveau 2: Stor bekymring og tværfaglig indsats – afholde dialogmøde med forældre og andre faggrupper for at aftale tværgående indsats.

Niveau 3: Stærk bekymring og underretning – afholde dialogmøde om underretning med forældre, andre faggrupper og Familieafdeling for at aftale fremtidig indsats (vurdering af barnet eller den unges behov for særlig støtte)

Når en medarbejder bliver opmærksom på, at et barn eller en ung ikke trives, oprettes stafetloggen på niveau 0. Stafetloggen bruges til at få styr på undren eller bekymring og på at gøre denne konkret.
For at sikre kvalitet i vurderingen af barnet eller den unges behov, drøftes sagen altid med kolleger. Der kan sparres med øvrige faggrupper på et generelt niveau (uden cpr.nr.).

Når der oprettes en stafetlog, tilknyttes nærmeste leder altid som aktør for på den måde at sikre, at vigtig viden ikke går tabt; f.eks. hvis en medarbejder skifter job.

Der skal altid oprettes en stafetlog på følgende børn:

    - Gule og røde børn fra trivselsskemaet i ”Sådan gør vi”
    - Fødselskomplikationer
    - Præmature
    - Graviditetsbesøg

En medarbejder vil ikke kunne oprette en stafetlog, hvis der i forvejen er oprettet en stafetlog på barnet eller den unge. Systemet vil oplyse, om der allerede er oprettet en stafetlog og hvem der er stafetholder på den eksisterende stafetlog.

For at stafetloggen skal kunne skabe overblik over indsatsen i forhold til det enkelte barn eller den enkelte unge, skal alle kunne forstå, hvad der står i den. Det er derfor helt centralt, at sproget er klart og tydeligt.

Gode råd:

  • Gør dig fra start klar, hvem du skriver til (målgruppen)
  • Skriv kortfattet – kun den nødvendige information skal med
  • Skriv objektivt og undgå tolkninger – (beskriv barnet/den unges handlinger og ikke bevæggrunde for dem)
  • Skriv korte sætninger
  • Skriv konkret og brug gerne eksempler
  • Skriv præcist hvem, der skal gøre hvad. Brug ikke ”man”. Brug hellere stillingsbetegnelser, navn eller familierelation (mor, farfar, storesøster m.v.)
  • Brug mange udsagnsord i den aktive form. Brug f.eks. ”barnet ringer” i stedet for ”der ringes”, eller ”lægen undersøger” i stedet for ”det undersøges”
  • Vær præcis med hensyn til tid, dag eller periode. Brug almindelige ord og udtryk. Skriv f.eks. ”er” i stedet for ”forefindes”
  • Læs altid korrektur

Stafetloggen slutter, når målene for indsatsen i stafetloggen er nået, og barnet eller den unge er kommet i trivsel.

Dog må en stafetholder kun lukke stafetloggen efter samråd med kolleger (niveau 0 og 1) eller i samråd med de tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartere, der er aktører (niveau 2 og 3).

Stafetloggen kan også slutte, når den munder ud i et dialogmøde med status som underretning. Dog vil det ofte være relevant, at stafetloggen fortsætter samtidigt med, at der oprettes en sag i Familieafdelingen.

Når en stafetlog er lukket, kan den ikke åbnes igen og gøres aktiv. Der skal derfor oprettes en ny stafetlog, hvis barnet eller den unge igen kommer i mistrivsel.

Det er muligt at få læse-adgang til en lukket stafetlog ved at kontakte systemadministrator Stine Baltzer Matzen ssm@kerteminde.dk.

Stafetholder

Den person, der undrer sig eller bekymrer sig over et barn eller en ungs trivsel, skal tage initiativ til at iværksætte en indsats så tidligt som muligt. Det er denne person, der som udgangspunkt er forpligtet til at oprette en stafetlog og er stafetholder. Udgangspunktet er, at alle fagpersoner har initiativforpligtelse inden for eget fagområde.

Det er stafetholderens ansvar at sikre en løbende dialog med og inddragelse af forældrene og barnet eller den unge. Stafetholderen har ansvaret for, at forældrene har samtykket til oprettelse af en stafetlog fra niveau 1 og at aktører med forældrenes accept tilknyttes stafetloggen.

Stafetholderen er logfører, indkalder til dialogmøder, udsender dagsorden og står for mødeledelsen. Efter dialogmødet har stafetholderen ansvaret for, at stafetloggen opdateres med nye aftaler om indsats og mål. Stafetholderen har ansvaret for at koordinere og følge op på indsats og mål.

Det afgørende er, at der på intet tidspunkt hersker tvivl om, hvem der er stafetholder.

Overdragelse af rollen som stafetholder
Opgaven som stafetholder kan skifte, men stafetholderen kan aldrig slippe stafetloggen, før den er modtaget og accepteret af en ny stafetholder.

 

Aktør

Aktører kan kun læse i loggen. Det er stafetholderen, som skriver. Aktører kan være barnet, den unge og forældrene samt de faggrupper, som har kendskab og viden om barnet.

Forældresamarbejde og samtykke.
Forældrene skal altid inddrages, når der oprettes en stafetlog. Den kan med fordel udarbejdes i samarbejde med forældrene.

På niveau 0 kan stafetloggen oprettes uden samtykke. Som udgangspunkt bør forældrene, barnet eller den unge allerede fra niveau 0 have mulighed for at læse stafetloggen, således at de kan følge med i forløbet og i de beslutninger, der træffes, samt de indsatser, der iværksættes.
Forældrene skal give samtykke til, at der oprettes en stafetlog på niveau 1.

Ligeledes skal forældrene på alle niveauer give samtykke til, at der tilknyttes aktører i stafetloggen.

Se Samtykkeskema i KMD-stafetloggen.
(Skemaet skal printes ud og underskrives af forældrene og derefter opbevares på den arbejdsplads, som opretter stafetloggen).

Se Vejledning om dialogen med forældrene i KMD-stafetloggen.


Underretning

Udgangspunktet er, at forældre anses for samarbejdende – også hvor de ikke nødvendigvis er enige i fagpersonens bekymring. Forældre har lov til at udtrykke deres uenighed.

Proceduren er, at der efter aftale med forældrene indkaldes til et dialogmøde (mødet har status af en underretning), hvor bekymringen drøftes med forældre, socialrådgiver og evt. andre faggrupper. Socialrådgiveren vurderer behovet for en særlig støtte (evt. en børnefaglig undersøgelse). Samtidig bruges mødet til en fælles drøftelse af en evt. sideløbende indsats, der har til formål fortsat at støtte barnet eller den unge i hverdagen.

Denne type dialogmøde giver mulighed for, at socialrådgiveren kan spørge ind, ligesom mødedeltagerne sammen med forældrene kan få en umiddelbar tilbagemelding om, hvordan socialrådgiveren vurderer oplysningerne. Vurderer socialrådgiveren, at der ikke er behov for særlig støtte, aftales den fortsatte tværfaglige indsats på mødet

Se beskrivelse af Dialogmøde i KMD-stafetloggen.

Undtagelser, hvor der ikke skal holdes dialogmøde:
Ved viden eller mistanke om seksuelle overgreb eller vold underrettes Familieafdelingen. I akutte situationer, der ikke kan afvente et dialogmøde, underrettes Familieafdelingen. I konfliktfyldte situationer, hvor det ikke er muligt at få forældrene til at samtykke til et dialogmøde, underrettes skriftligt til Familieafdelingen.

Se Handleguide vedr. seksuelle overgreb og vold på hjemmesiden www.kerteminde.dk

Du kan logge på KMD-stafetlog på følgende måde:

Hvis du er ansat på en skole:
Du skal bruge dit UNI-C login for at komme på stafetloggen. Du kan dog kun komme på stafetloggen, hvis du benytter skolens netværk (pædagogiske net).

Hvis du er ansat i en børnehave:
Du skal bruge et NEM-erhvervs-ID eller et KMD-login for at komme på stafetloggen. I børnehaverne er det som oftest  kun institutionslederen, som har et KMD-login.

Hvis du er ansat i forvaltningen (PPR, Familieafdelingen):
Du skal bruge et KMD-login for at komme på stafetloggen. Du kan dog kun komme på stafetloggen, når du er logget på kommunes net (Citrix/administrative net)

Hvis du er ansat i dagplejen:
Du skal bruge et NEM-erhvervs-ID eller et KMD-login for at komme på stafetloggen. I dagplejen har alle dagplejepædagogerne et KMD-login.

Hvis du er forældre:
Du skal bruge et NEM-id login for at komme stafetloggen.

Hvis du har prøvet ovenstående og du oplever login-problemer, så kan du kontakte systemadministrator Stine Baltzer Matzen på email ssm@kerteminde

Vejledning til brug af stafetlog

Vejledning til dialogmøde

Samtykkeerklæring

Vejledning til brug af stafetlog - forældre

Børnelinealen