Dagtilbud:

På baggrund af de vedtagne budgetter for 2018 er den månedlige egenbetaling for de enkelte dagtilbud beregnet til følgende:

Dagtilbud

01.01.2018

Frokostordning

Dagpleje

2.703,00

 

Vuggestue

2.976,00

Ud over egenbetalingen opkræves der kr. 563,- for deltagelse i Mælkevejens frokostordning

Børnehave

1.853,00

 

 

Legestue i Kerteminde:

 

Egenbetaling

2-årige

2 dage pr. uge

   595,00

 

3 dage pr. uge

   892,00

 

5 dage pr. uge

1.487,00

3-6 årige

2 dage pr. uge

   396,00

 

3 dage pr. uge

   595,00

 

5 dage pr. uge

   991,00

 

Kerteminde Kommunes grundtilskud, som alle forældre får, svarer til 75 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads i dagpleje, vuggestue, legestue og børnehave. Forældrenes egenbetaling udgør således 25 %, der opkræves i 11 rater – juli måned er betalingsfri.

Ved manglende betaling opkræves et gebyr på kr. 250,- (krav over kr. 500,-) og på kr. 125,- (krav under kr. 500,-).

Økonomisk fripladstilskud
Fra 1. januar 2018 er indtægtsgrænserne ændrede, sådan at der kan opnås økonomisk fripladstilskud, såfremt den aktuelle husstandsindkomst er under kr. 539.800,- om året. Når indtægten er under 173.801,- om året, kan der opnås fuld fritagelse for egenbetaling.

Når der er mere end et barn i hjemmet forhøjes indtægtsgrænsen med kr. 7.000,- for hvert barn ud over det første. Enlige forsørgere kan ved dokumentation af status som reelt enlig opnå forhøjelse af fripladsgrænsen med kr. 60.801,-.

Link til fripladsskala for 2018: http://socialministeriet.dk/media/18842/fripladsskala-2018.pdf

 

Fra den 1. januar 2016 trådte der nye regler i kraft om økonomisk fripladstilskud til børn i dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. Hovedændringerne er:

1. Tilskud reguleres automatisk
Fra 1. januar 2016 får kommunen automatisk besked fra SKAT, hvis husindkomsten ændrer sig. Hvis ændringen af indkomsten har betydning for det økonomiske fripladstilskud, reguleres forældrebetalingen automatisk.

Som noget nyt reguleres forældrebetalingen både, hvis husstandsindkomsten stiger eller falder med et vist beløb. Det afgørende er en ændring svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen.

Reguleringen gælder kun for den enkelte måned. Forældrene får et brev fra kommunen, hvis forældrebetalingen stiger. Der kan gå nogle måneder, før forældrebetalingen reguleres, da kommunen skal afvente oplysninger fra SKAT om, hvad husstandsindkomsten har været i den enkelte måned.

1. Varige ændringer i indkomsten
Hvis husstandsindkomsten  ændrer sig varigt med et beløb, der svarer til ovenstående, kan forældrene henvende sig til bopælskommunen og få det økonomiske fripladstilskud omberegnet. På den måde vil forældrene modtage det korrekte fripladstilskud med det samme. Henvendelsen kan gøres digitalt eller ved kontakt til kommunen. Hvis forældrene ikke foretager dig noget, vil de beløb, som forældrene får for meget eller for lidt, blive trukket fra eller lagt til de efterfølgende måneders forældrebetaling.

1 . Årlig efterregulering
De nye regler indebærer også, at kommunen én gang om året efterregulerer det økonomiske fripladstilskud. Det betyder, at kommunen ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen eller øvrig relevant dokumentation om din økonomi, beregner, om det økonomiske fripladstilskud året før var rigtigt. Når kommunen laver efterreguleringen medtages også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.

1. Oplysningspligt
Forældrene er stadig forpligtiget til at oplyse kommunen, hvis der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for det økonomiske fripladstilskud. Med de nye regler er forældrene dog ikke længere forpligtiget til at oplyse kommunen om indkomstændringer, da det fremover reguleres automatisk. Det gælder dog ikke, hvis indkomsten er fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet. Her er forældrene stadig forpligtiget til at oplyse kommunen. Det er fortsat en god ide at give besked om væsentlige varige ændringer, så det korrekte økonomiske fripladstilskud udbetales med det samme.

1. Løbende ændringer i indkomsten
Hvis husindkomsten ændrer sig ofte, kan det opleve, at det økonomiske fripladstilskud – og dermed forældrebetalingen - ændrer sig fra måned til måned.

Feriepenge, engangsbeløb m.v. indgår i beregningsgrundlaget i den eller de måneder, hvor de fremgår af indkomstregistret.

Hvis forældrene er selvstændige eller modtager indkomst, som ikke er skattepligtig i Danmark, vil fripladstilskuddet ikke ændre sig automatisk.

Hvis forældrene tre måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi indkomsten er steget, skal der søges om økonomisk fripladstilskud på ny.

Læs mere om de nye regler for økonomisk fripladstilskud:

Nye regler om videregivelse af oplysninger
Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden samtykke fra borgeren samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med ansøgning om og nedsættelse af egenbetaling ift. tildelt økonomisk friplads. Samkøring kan ske med data fra egne registre. Resultatet af samkøringen kan i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven – fx Post Danmark.” (§ 12 a)

Ansøgning/eventuelle ændringer indsendes/registreres via digital pladsanvisning på Kerteminde Kommunes hjemmeside www.kerteminde.dk under selvbetjening.

Fripladstilskud af behandlingsmæssige
Herudover kan gives fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde, når et barn med betydeligt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige årsager har ophold i et dagtilbud.

Socialpædagogisk fripladstilskud
kan gives, når

  • barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og
  • betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet.

Søskendetilskud
Der ydes automatisk søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud, i privat pasning med tilskud efter dagtilbudsloven og kommunale skolefritidsordninger. Der ydes ikke søskendetilskud til den dyreste plads – søskendetilskud ydes til de billigste pladser og lægges oven i grundtilskuddet.

Forældre har ret til at benytte et dagtilbud i en anden kommune.

Ved brug af et dyrere dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen betaler forældrene forskellen mellem opholdskommunens samlede tilskud og bruttodriftsudgiften pr. plads i det benyttede dagtilbud. Vælges derimod et billigere dagtilbud tildeles der procentuelt tilskud svarende til prisen for den benyttede plads.

Ved benyttelse af skolefritidsordning i en anden kommune opkræves prisen for den benyttede plads.

Når forældre vælger at bevare en plads i et dagtilbud i fraflytningskommunen skal både fraflytningskommune og tilflytningskommune straks informeres, idet det er opholdskommunen, der opkræver og beregner forældreandelen samt tildeler eventuelle tilskud.

I stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud kan forældre vælge at modtage et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning.

Jfr. Dagtilbudslovens § 83, stk. 1 er det månedlige tilskud beregnet til kr. 5.543,- pr. måned (børn under 2 år og 10 mdr.). Der kan dog højst modtage 75 % af den dokumenterede pasningsudgift.

Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Aftaler mellem forældrene og den private pasningsordning skal godkendes af Kerteminde Kommune, der ligeledes fører tilsyn med ordningen.

 

Privatinstitutioner:

12 mdr. om året

under 2 år 10 mdr.

fra 2 år og 10 mdr.

driftstilskud

7.887,00

4.907,00

bygningstilskud

   433,00

  212,00

administrationsbidrag

   222,00

  139,00

i alt

8.542,00

5.258,00