Dagtilbud:

På baggrund af de vedtagne budgetter for 2020 er den månedlige egenbetaling for de enkelte dagtilbud beregnet til følgende:

Kommunale dagtilbud    (11 mdr. om året)

bruttodr.udg.

 

forældreandel

Dagpleje

48 timer

10.316,00

 

2.579,00

Deltidspasning under barsel

30 timer

8.364,00

 

2.091,00

Vuggestue

fuld tid

11.972,00

 

2.993,00

Deltidspasning under barsel

30 timer

9.704,00

 

2.426,00

pasning i andre kommuner

indtil 2 år og 10 mdr.

10.580,60

 

2.645,15

Børnehaver

fuld tid

7.128,00

 

1.782,00

Deltidspasning under barsel

30 timer

5.780,00

 

1.445,00

Frokostordning (max)

 

 

 

580,00

 

Puljeordning:

Legestue i Kerteminde:

 

Egenbetaling

2-årige

2 dage pr. uge

   624,00

 

3 dage pr. uge

   935,00

 

5 dage pr. uge

1.559,00

over 2.10 år til skolestart

2 dage pr. uge

   416,00

 

3 dage pr. uge

   624,00

 

5 dage pr. uge

 1.039,00

 

Kerteminde Kommunes grundtilskud, som alle forældre får, svarer til 75 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads i dagpleje, vuggestue, legestue og børnehave. Forældrenes egenbetaling udgør således 25 %, der opkræves i 11 rater – juli måned er betalingsfri.

 

Fritidstilbud på kommunens skoler:

Egenbetalingen for de enkelte moduler i skolefritidsordningerne er ved budgetvedtagelsen fastsat i månedlige rater, der opkræves 11 gange om året – juli måned er betalingsfri.

 

modul:

01.01.2020

Tilbud til elever i 0.-3. kl.

Morgenmodul

   480,00

 

eftermiddagsmod

1.439,00

 

 

Forældre har ret til at benytte et dagtilbud i en anden kommune.

Ved brug af et dyrere dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen betaler forældrene forskellen mellem opholdskommunens samlede tilskud og bruttodriftsudgiften pr. plads i det benyttede dagtilbud. Vælges derimod et billigere dagtilbud tildeles der procentuelt tilskud svarende til prisen for den benyttede plads.

Ved benyttelse af skolefritidsordning i en anden kommune opkræves prisen for den benyttede plads.

Når forældre vælger at bevare en plads i et dagtilbud i fraflytningskommunen skal både fraflytningskommune og tilflytningskommune straks informeres, idet det er opholdskommunen, der opkræver og beregner forældreandelen samt tildeler eventuelle tilskud.

Privatinstitutioner kan modtage nedenstående driftstilskud, når børn fra Kerteminde Kommuner benytter privatinstitutionen. Dog forudsættes, at barnet ikke er indmeldt i et andet dagtilbud.

12 mdr. om året

under 2 år 10 mdr.

fra 2 år og 10 mdr.

driftstilskud

7.476,00

4.940,00

bygningstilskud

   409,00

   211,00

administrationsbidrag

   209,00

   138,00

i alt

8.094,00

5.289,00

Tilskuddets størrelse

under 2 år 10 mdr.

fra 2 år og 10 mdr.

månedligt tilskud pr. barn

5.302,00

3.577,00

Der kan maksimalt gives tilskud til 3 børn per husstand og det samlede tilskud til den enkelte ansøger kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

økonomisk fripladstilskud

Fra 1. januar 2020 er indtægtsgrænserne ændret, sådan at der kan opnås økonomisk fripladstilskud, såfremt den aktuelle husstandsindkomst er under kr. 563.800,- om året. Når indtægten er under 181.501,- om året, kan der opnås fuld fritagelse for egenbetaling.

Når der er mere end et barn i hjemmet forhøjes indtægtsgrænsen med kr. 7.000,- for hvert barn ud over det første. Enlige forsørgere kan ved dokumentation af status som reelt enlig opnå forhøjelse af fripladsgrænsen med kr. 63.506,-.

Fra den 1. januar 2016 trådte der nye regler i kraft om økonomisk fripladstilskud til børn i dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. Hovedændringerne er:

 

Tilskud reguleres automatisk

Kommunen får automatisk besked fra SKAT, hvis husindkomsten ændrer sig. Hvis ændringen af indkomsten har betydning for det økonomiske fripladstilskud, reguleres forældrebetalingen automatisk.

Forældrebetalingen reguleres både, hvis husstandsindkomsten stiger eller falder med et vist beløb. Det afgørende er en ændring svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen.

Reguleringen gælder kun for den enkelte måned. Forældrene får et brev fra kommunen, hvis forældrebetalingen stiger. Der kan gå nogle måneder, før forældrebetalingen reguleres, da kommunen skal afvente oplysninger fra SKAT om, hvad husstandsindkomsten har været i den enkelte måned.

 

Varige ændringer i indkomsten

Hvis husstandsindkomsten ændrer sig varigt med et beløb, der svarer til ovenstående, kan forældrene henvende sig til bopælskommunen og få det økonomiske fripladstilskud omberegnet. På den måde vil forældrene modtage det korrekte fripladstilskud med det samme. Henvendelsen kan gøres digitalt eller ved kontakt til kommunen. Hvis forældrene ikke foretager sig noget, vil de beløb, som forældrene får for meget eller for lidt, blive trukket fra eller lagt til de efterfølgende måneders forældrebetaling.

 

Årlig efterregulering

Reglerne indebærer også, at kommunen én gang om året efterregulerer det økonomiske fripladstilskud. Det betyder, at kommunen ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen eller øvrig relevant dokumentation om din økonomi, beregner, om det økonomiske fripladstilskud året før var rigtigt. Når kommunen laver efterreguleringen medtages også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.

 

Oplysningspligt

Forældrene er stadig forpligtiget til at oplyse kommunen, hvis der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for det økonomiske fripladstilskud. Forældrene er ikke længere forpligtiget til at oplyse kommunen om indkomstændringer, da det fremover reguleres automatisk. Det gælder dog ikke, hvis indkomsten er fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet. Her er forældrene stadig forpligtiget til at oplyse kommunen. Det er fortsat en god ide at give besked om væsentlige varige ændringer, så det korrekte økonomiske fripladstilskud udbetales med det samme.

 

Løbende ændringer i indkomsten

Hvis husindkomsten ændrer sig ofte, kan det opleves, at det økonomiske fripladstilskud – og dermed forældrebetalingen - ændrer sig fra måned til måned.

Feriepenge medregnes fremover, når de optjenes, og ikke når de udbetales, hvilket kan få betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

Hvis forældrene er selvstændige eller modtager indkomst, som ikke er skattepligtig i Danmark, vil fripladstilskuddet ikke ændre sig automatisk.

Hvis forældrene tre måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi indkomsten er steget, skal der søges om økonomisk fripladstilskud på ny.

 

Læs mere om de nye regler for økonomisk fripladstilskud:

          Bekendtgørelse nr. 1542 af 19. december 2019 - Dagtilbud

(Bekendtgørelse nr. 1111 af 17.september 2015 om fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge)

  • https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170045

(Skrivelse nr. 9302 af 30. april 2015 om orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud)

 

Regler om videregivelse af oplysninger

Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden samtykke fra borgeren samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med ansøgning om og nedsættelse af egenbetaling ift. tildelt økonomisk friplads. Samkøring kan ske med data fra egne registre. Resultatet af samkøringen kan i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven – fx Post Danmark.” (§ 12 a)

Ansøgning/eventuelle ændringer indsendes/registreres via digital pladsanvisning på Kerteminde Kommunes hjemmeside www.kerteminde.dk under selvbetjening.

 

Fripladstilskud af behandlingsmæssige

Herudover kan gives fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde, når et barn med betydeligt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige årsager har ophold i et dagtilbud.

 

Socialpædagogisk fripladstilskud

kan gives, når

  • barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og
  • betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet.

 

Søskendetilskud

Der ydes automatisk søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud, i privat pasning med tilskud efter dagtilbudsloven og i kommunale skolefritidsordninger. Der ydes søskendetilskud til den billigste plads og lægges oven i grundtilskuddet.

I stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud kan forældre vælge at modtage et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning.

Jfr. Dagtilbudslovens § 83, stk. 1 er det maksimale månedlige tilskud beregnet til kr. 5.302,- pr. måned (børn under 2 år og 10 mdr.). Der kan dog højst modtage 75 % af den dokumenterede pasningsudgift.

Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Aftaler mellem forældrene og den private pasningsordning skal godkendes af Kerteminde Kommune, der ligeledes fører tilsyn med ordningen.

  0-2 år 10 mdr. 2 år 10 mdr. - skolestart
Fleksibel pasning kr. pr. uge kr. pr. md. kr. pr. uge kr. pr. md.
0-10 timer/uge               289,00               1.155,00                  178,00                   712,00    
11-20 timer/uge               577,00               2.310,00                  256,00               1.424,00    
21-30 timer/uge               866,00               3.464,00                  534,00               2.136,00    
31-40 timer/uge           1.155,00               4.619,00                  712,00               2.848,00    
41-50 timer/uge           1.443,00               5.774,00                  890,00               3.560,00