Alle børn tilbydes en plads i et aldersvarende dagtilbud fra børnene er 26 uger og ind til skolestart senest tre måneder efter modtagelse af ansøgning om plads i et dagtilbud (garantidato).

Pasningsgarantien er opfyldt, når et barn er tilbudt plads i et alderssvarende dagtilbud i Kerteminde Kommune.

Børn over 2 år og 10 måneder tilbydes plads i en børnehave.

Undtagelser kan være følgende:

Geografisk afstand

Ved tildeling af en dagtilbudsplads tages der i videst muligt omfang hensyn til familiernes mulighed for at kunne skabe sammenhæng i hverdagen. Sådanne hensyn er f.eks. den geografiske afstand mellem hjem og dagtilbud.

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov eller børn, der er i risiko for at udvikle særlige behov, kan på baggrund af en faglig vurdering af, hvad der er til barnets bedste, blive anvist en vuggestueplads frem for en dagplejeplads eller omvendt.

Søskendegaranti

Et barn på ventelisten til et dagtilbud med søskende i det pågældende dagtilbud har fortrinsret til en plads i dagtilbuddet. For at opnå søskendegaranti skal de to søskende have minimum én måned sammen i dagtilbuddet. Har et barn ældre søskende i flere dagtilbud, gælder garantien i det dagtilbud, hvor den aldersmæssigt nærmeste søskende har plads.

Pladsgaranti i dagtilbud med vuggestue- og børnehaveafdelinger

Et barn, der er indmeldt i vuggestueafdelingen i et dagtilbud, der også har en børnehaveafdeling, har fortrinsret til en plads i dagtilbuddets børnehaveafdeling, når barnet fylder 2 år og 10 måneder.

Ansøgning om plads i et kommunalt dagtilbud skal ske via Den Digitale Pladsanvisning på www.kerteminde.dk/selvbetjening. Adgangen kræver NemId. NemId kan bestilles via www.nemid.nu.

Plads efter barsel

Når nybagte forældre ansøger om optagelse i et kommunalt dagtilbud, inden barnet er én måned gammel, fastsættes ansøgningsdatoen til barnets fødselsdato. Der anvises plads senest, når barnet er 30 uger gammelt eller efter behov.

Ved adoption gælder samme retningslinjer; dvs. forældre skal ansøge om plads inden én måned efter, barnet er ankommet til Danmark.

Overskrides ansøgningsfristen vil det tidspunkt, hvor der ifølge pasningsgarantien skal tilbydes en plads, blive rykket med en periode svarende til overskridelsen af ansøgningsfristen.

Plads i andre situationer

Når forældre ansøger om optagelse i et kommunalt dagtilbud i andre situationer, tilstræber Kerteminde Kommune at tilbyde plads senest én måned efter ansøgningstidspunktet - dog afhængigt af barnets behovsdato.

Tilflyttere

Tilflyttere fra en anden kommune kan medtage et barns anciennitet på ventelisten i fraflytningskommunen således, at det oprindelige ansøgningstidspunkt til dagtilbud bibeholdes. I så fald skal forældrene indsende et anciennitetsbevis fra fraflytningskommunen (kontakt fraflytningskommunen herom). Anciennitetsbeviset skal sendes til Kerteminde Kommunes Pladsanvisning ( se kontaktoplysninger sidst i dokumentet)

Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave

Der skal kun ansøges om plads én gang. Når forældre via Den Digitale Pladsanvisning skriver et barn på venteliste til dagpleje/vuggestue, skal barnet samtidig skrives på venteliste til en børnehave.

Behovsdatoen for start i børnehave er den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2 år og 10 måneder.

Ønsker om plads

Når der ansøges om plads i dagpleje eller vuggestue, er det muligt at angive hvilken af de to typer dagtilbud, forældrene ønsker. Pladsanvisningen vil, så vidt det er muligt, imødekomme forældrenes ønske.

Særlige forhold kan dog betyde, at hovedreglen tilsidesættes (se under pasningsgaranti)

I forbindelse med ansøgning til dagpleje eller vuggestue opfordres forældrene til at oprette minimum to børnehaveønsker (der kan angives i alt tre ønsker).

Forældre har ikke krav på en plads i det ønskede dagtilbud, ligesom der ikke kan garanteres plads i et bestemt område.

Hvis forældre ønsker, at deres barn optages i et dagtilbud tidligere eller senere end det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis ville få anvist en plads, skal forældrene søge om dispensation til tidlig / sen start hos Børn, familie og dagtilbudsafdelingen, der træffer afgørelsen (dispensationsansøgning sendes til pladsanvisning@kerteminde.dk). Afgørelser af denne art kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

Afgørelser om dispensation beror altid på en individuel vurdering af den enkelte sag i samarbejde med de pågældende dagtilbud og i henhold til retningslinjerne for pladsanvisning.

Ændring af ønsker til børnehaveplads

Ændring af allerede angivne ønsker til børnehaveplads kan ske via Den Digitale Pladsanvisning senest tre måneder før et barns behovsdato. I særlige tilfælde kan der dog efter aftale med Pladsanvisningen dispenseres.

Den behovsdato, der oplyses ved ansøgning til en plads i et dagtilbud, bestemmer sammen med ansøgningsdatoen, hvornår barnet tilbydes en plads. Ved ansøgning via Den Digitale Pladsanvisning modtages en kvittering på, at barnet er skrevet op. Barnet vil blive anvist plads senest en måned inden behovsdatoen.

Pladsanvisningen kan oplyse datoen for, hvornår barnet er garanteret en plads i et alderssvarende kommunalt dagtilbud.

Anvisning af pladser i kommunale dagtilbud varetages af den kommunale Pladsanvisning.

Anvisning af en ledig plads sker i henhold til gældende retningslinjer og under hensyntagen til forældrenes ønsker og de særlige forhold, der eventuelt gør sig gældende.

Når et tilbud om plads i et dagtilbud accepteres, slettes al anden opskrivning til alderssvarende pladser, undtagen i det tilfælde, hvor det 1. prioriterede dagtilbud ikke er tilbudt. I denne situation kan barnet forblive på ventelisten, indtil der kan tilbydes plads i det 1. prioriterede dagtilbud.

Nej til en plads
Hvis forældre ved anvisning af den 1. prioriterede plads siger nej til denne, slettes barnet af ventelisten. Hvis forældrene herefter oplyser en ny behovsdato betragtes dette som en ny ansøgning, og der fastsættes på baggrund heraf en ny garantidato.

I særlige situationer kan ventelisten ved anvisning af en ledig plads tilsidesættes. Det kan ske i følgende situationer:

  1. Anden myndighed, speciallæge, Børn, familie og dagtilbudsafdeling eller andre afdelinger i kommunen henviser et barn
  2. Uforudsete og udefrakommende omstændigheder (alvorlig sygdom, dødsfald mv.) sker i et barns nærmeste familie.
  3. Forældre tilknyttet arbejdsmarkedet, ledige forældre, der får arbejde og forældre, som er under uddannelse.
  4. Kontanthjælpsmodtagere, forsikrede ledige, revalidender med videre, der ikke umiddelbart kan komme i ordinært job, så de kan få tilbud om aktivering med videre og dermed støttes i en indslusning på arbejdsmarkedet.
  5. Der er behov for at tage hensyn til sammensætningen af børnegrupperne med hensyn til alder, køn, etnicitet mv. bl.a. med henblik på at fremme integration og sprogstimulering af tosprogede børn.

 

Forældrene kan via digital pladsanvisning udmelde deres barn af et kommunalt dagtilbud med én måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned. F.eks. hvis barnet ønskes udmeldt den 1. juni, skal pladsanvisningen have modtaget udmeldelsen senest den 30. april.

Når et barn i én måned ikke har gjort brug af en plads i et kommunalt dagtilbud, tager dagtilbuddet i samarbejde med Børne og Familieafdelingen op til overvejelse, om dette skal opfattes som en tilkendegivelse af, at familien ikke længere ønsker at gøre brug af pladsen.

Ved udmeldelse pga. flytning til en anden kommune er det forældres eget ansvar at sikre, at barnet udmeldes af dagtilbuddet rettidigt i henhold til retningslinjerne. Dvs. hvis forældre ikke rettidigt får opsagt pladsen i Kerteminde Kommune, afholder de fortsat egenbetalingen til pladsen indtil udmeldelse er sket og opsigelsesperioden udløbet.

Når et barn, der er optaget i kommunal dagpleje/ vuggestuegruppe tilbydes optagelse i en børnehave/børnehavegruppe, betragtes barnet automatisk som udmeldt af dagplejen/vuggestuegruppen, idet tilbuddet ophører, når barnet tilbydes et andet aldersrelevant kommunalt dagtilbud. Undtaget herfor er børn, der søges optaget i private institutioner. Her skal forældre selv sørge for at få deres børn udmeldt af dagpleje / vuggestue efter gældende regler for udmeldelse.

Kommunen kan ikke opsige børn, der er optaget i et kommunalt dagtilbud, men når barnet begynder i skole kan det ikke længere gå i børnehave, og betragtes derfor som udmeldt senest pr. 31. juli det år barnet skal begynde i skole, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

 

Når forældre til et barn, der har plads i et kommunalt dagtilbud, fraflytter Kerteminde Kommune har barnet ret til at beholde sin plads i dagtilbuddet. Forældrenes nye opholdskommune overtager opkrævningen af forældrebetalingen og yder tilskud efter gældende regler. Ved flytning til en anden kommune skal Kerteminde Kommunes Pladsanvisning og den nye bopælskommune kontaktes straks når flyttedatoen kendes.

Når et barn har fået anvist en plads i et kommunalt dagtilbud og forældrene har sagt ja til pladsen, kan barnet som udgangspunkt ikke blive overflyttet til et andet dagtilbud. I særlige tilfælde kan der gøres undtagelse herfor:

  • Barnet flytter til en ny adresse indenfor kommunegrænsen, der ligger uhensigtsmæssigt langt fra barnets dagtilbud.
  • Barnet mistrives i sit nuværende dagtilbud. I sådanne tilfælde inddrages både det nuværende og det evt. kommende dagtilbud i sagen. Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på: www.kerteminde.dk
  • Væsentlige ændringer i familiens vilkår (arbejde, sygdom o. lign. )

Ansøgning om overflytning mellem dagtilbud skal almindeligvis ske skriftligt til lederen i det nuværende dagtilbud, der udleverer ansøgningsskema. 

Afgørelser om overflytning beror altid på individuelle forhold og hensyn i den enkelte sag, og i samråd mellem de pågældende dagtilbud.

Klageadgang
Afgørelser om anvisning af plads kan jf. Retssikkerhedslovens § 60, stk. 3 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Klager over anvisning af plads kan ske til Kommunalbestyrelsen, og skal i så tilfælde sendes til Børn, Familie og Dagtilbudsafdelingen.