Kerteminde Kommune tilbyder en bred vifte af dagpasningstilbud for 0-6 årige børn. I Kerteminde

Kommune kommer børn i børnehave i den måned, hvor de fylder 2 år og 10 måneder.

De 0-2 årige kan tilbydes plads enten hos en kommunal dagplejer eller i vuggestue i en af de integrerede institutioner. Børn i alderen 2,10 år – 6 år tilbydes plads i en af kommunens børnehaver eller i en af de integrerede institutioner.

Oplysninger om de enkelte dagtilbud kan findes på deres respektive hjemmesider via børnepasning/daginstitution  mens oplysning om dagplejepladser kan fås ved henvendelse til Kerteminde Kommunes Dagplejekontor på telefon 65 15 11 81.

Børnepasning/daginstitution

Kerteminde Kommune har pasningsgaranti for alle børn fra de er 26 uger gamle indtil skolestart senest tre måneder efter modtagelse af ansøgning om plads i dagtilbud (garantidato). Børn begynder i skole til august i det år, hvor de fylder seks år. Pasningsgarantien er opfyldt, når et barn er tilbudt plads i et alderssvarende dagtilbud i Kerteminde Kommune.

Søskendegaranti
Hvis et barn på ventelisten har en søskende i det pågældende dagtilbud har barnet søskendegaranti, hvilket betyder, at barnet har fortrinsret til en plads i dagtilbuddet. For at opnå søskendegaranti skal de to søskende have minimum én måned sammen i dagtilbuddet. Har et barn ældre søskende i flere dagtilbud gælder garantien i det dagtilbud, hvor den aldersmæssigt nærmeste søskende har plads.

Pladsgaranti i integrerede institutioner
Børn der er indmeldt i vuggestueafdelingen i en integreret institution har fortrinsret til en plads i institutionens børnehaveafdeling, når barnet fylder 2 år og 10 måneder.

 

Ansøgning om plads i et kommunalt dagtilbud skal ske via Den Digitale Pladsanvisning på www.kerteminde.dk/selvbetjening. Adgangen kræver NemId. NemId kan bestilles via www.nemid.nu.

Plads efter barsel
Når nybagte forældre ansøger om optagelse i et kommunalt dagtilbud inden barnet er én måned gammel fastsættes ansøgningsdatoen til barnets fødselsdato, og der anvises plads senest, når barnet er 30 uger gammelt eller efter behov. Ved adoption gælder samme retningslinjer, dvs. forældre skal ansøge om plads inden én måned efter barnet er ankommet til Danmark. Overskrides ansøgningsfristen vil det tidspunkt, hvor der ifølge pasningsgarantien skal tilbydes en plads blive rykket med en periode tilsvarende overskridelsen af ansøgningsfristen.

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på: www.kerteminde.dk

Plads i andre situationer
Når forældre ansøger om optagelse i et kommunalt dagtilbud i andre situationer, tilstræber Kerteminde Kommune at tilbyde plads senest én måned efter ansøgningstidspunktet afhængigt af barnets behovsdato.

Tilflyttere
Tilflyttere fra en anden dansk kommune kan medtage et barns anciennitet på ventelisten i fraflytningskommunen således, at det oprindelige ansøgningstidspunkt til dagtilbud bibeholdes. I så fald skal forældrene indsende et anciennitetsbevis fra fraflytningskommunen. Kontakt fraflytningskommunen herom. Anciennitetsbeviset skal sendes til Kerteminde Kommunes Pladsanvisning via pladsanvisning@kerteminde.dk eller til

Børne og Familieafdelingen
Grønvej 11
5550 Langeskov
att. Pladsanvisningen.

Videreførelse fra dagpleje/vuggestue til børnehave
Der skal kun ansøges om plads én gang – Det vil sige, at når forældre via Den Digitale Pladsanvisning opskriver et barn på venteliste til dagpleje/vuggestue, skal barnet samtidig opskrives på venteliste til en børnehave med behovsdato svarende til den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2 år og 10 måneder.

Ønsker om plads
I forbindelse med ansøgning til dagpleje/vuggestue skal der angives min. to børnehaveønsker (der kan angives i alt tre ønsker). Hvis forældre ikke angiver ønske om børnehave, vil barnet blive opskrevet til den børnehave, der geografisk er tættest på barnets adresse.

Forældre har ikke krav på en plads i det ønskede dagtilbud, ligesom der ikke kan garanteres plads i et bestemt område. Pasningsgarantien er opfyldt, når der er anvist plads i et alderssvarende kommunalt dagtilbud i Kerteminde Kommune, men Pladsanvisningen vil altid, i henhold til gældende retningslinjer for anvisning af pladser, bestræbe sig på så vidt muligt at opfylde forældres ønsker.

Ændring af ønsker til børnehaveplads
Ændring af allerede angivne ønsker til børnehaveplads kan ske via Den Digitale Pladsanvisning senest tre måneder før et barns behovsdato. I særlige tilfælde kan der dog efter aftale med Pladsanvisningen dispenseres fra dette.

 

Den behovsdato, der oplyses ved ansøgning til en plads i et dagtilbud bestemmer sammen med ansøgningsdatoen, hvornår barnet tilbydes en plads. Ved ansøgning via Den Digitale Pladsanvisning gives der automatisk besked om, at barnet er optaget på venteliste og vil blive anvist plads herefter.

Samtidig oplyses datoen for, hvornår barnet er garanteret en plads i et alderssvarende kommunalt dagtilbud.

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på: www.kerteminde.dk

Anvisning af pladser i kommunale daginstitutioner varetages af den kommunale Pladsanvisning, mens anvisningen af dagplejepladser sker via kommunens Dagplejekontor. Anvisning af en ledig plads sker i henhold til gældende retningslinjer og under hensyntagen til forældrenes ønsker og de særlige forhold, der eventuelt gør sig gældende. Ved accept af tilbud om plads i et dagtilbud slettes al anden opskrivning til alderssvarende pladser. Et barn kan dog forblive på ventelisten hvis det ønskes optaget i samme dagtilbud som en søskende og hvis det er optaget i dagpleje og ønsker plads i vuggestue/legestue.

Nej til en plads
Hvis forældre ved anvisning af en plads siger nej til denne, slettes barnet af ventelisten. Hvis forældrene herefter oplyser en ny behovsdato betragtes dette som en ny ansøgning, og der fastsættes på baggrund heraf en ny garantidato.

I særlige situationer kan ventelisten ved anvisning af en ledig plads tilsidesættes, hvis der er nogle specielle vilkår, der gør sig gældende. Det indebærer, at nogle børn på ventelisten vil blive sprunget over.

I sådanne tilfælde vil forældrene få tilsendt et brev fra Pladsanvisningen med orientering om, at barnet er blevet sprunget over. Forældrene kan herefter vælge om de vil tage imod et tilbud om plads i et alternativt dagtilbud eller forblive på ventelisten til det pågældende dagtilbud. I så fald beholder barnet sin oprindelige anciennitet.

I prioriteret rækkefølge kan ventelisten tilsidesættes i følgende situationer:

  • Et barn henvises til en plads fra anden myndighed, speciallæge, dagpasningsafdeling eller andre afdelinger i kommunen.
  • Uforudsete og udefrakommende omstændigheder (alvorlig sygdom, dødsfald mv.)
  • Forældre tilknyttet arbejdsmarkedet, ledige forældre der får arbejde/aktivering eller forældre under uddannelse har fortrinsret til ledige pladser.
  • Der kan tages hensyn til sammensætningen af børnegrupperne med hensyn til alder, køn, etnicitet mv.

Der kan også være situationer hvor forældre ønsker, at deres barn optages i et dagtilbud før eller senere end til det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis ville få anvist en plads. I så fald skal der ansøges om dispensation til tidlig / sen start hos Børn og Familieafdelingen, der træffer afgørelse herom. Afgørelser af denne art kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Situationer hvor der kan være grundlag for at give dispensation kan f.eks. være for at undgå ekstra dagplejeskift eller pga. særlige forhold i familien. Afgørelser om dispensation beror altid på en individuel vurdering af den enkelte sag i samarbejde med de pågældende dagtilbud, og i henhold til retningslinjerne for pladsanvisning.

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på: www.kerteminde.dk

 

Forældrene kan via digital pladsanvisning udmelde deres barn af et kommunalt dagtilbud med én måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

Når et barn i én måned ikke har gjort brug af en plads i et kommunalt dagtilbud, tager dagtilbuddet i samarbejde med Børne og Familieafdelingen op til overvejelse, om dette skal opfattes som en tilkendegivelse af, at familien ikke længere ønsker at gøre brug af pladsen.

Ved udmeldelse pga. flytning til en anden kommune er det forældres eget ansvar at sikre, at barnet udmeldes af dagtilbuddet rettidigt i henhold til retningslinjerne. Dvs. hvis forældre ikke rettidigt får opsagt pladsen i Kerteminde Kommune, afholder de fortsat egenbetalingen til pladsen indtil udmeldelse er sket og opsigelsesperioden udløbet.

Når et barn, der er optaget i kommunal dagpleje/ vuggestuegruppe tilbydes optagelse i en børnehave/børnehavegruppe, betragtes barnet automatisk som udmeldt af dagplejen/vuggestuegruppen, idet tilbuddet ophører, når barnet tilbydes et andet aldersrelevant kommunalt dagtilbud. Undtaget herfor er børn, der søges optaget i private institutioner. Her skal forældre selv sørge for at få deres børn udmeldt af dagpleje / vuggestue efter gældende regler for udmeldelse.

Kommunen kan ikke opsige børn, der er optaget i et kommunalt dagtilbud, men når barnet begynder i skole kan det ikke længere gå i børnehave, og betragtes derfor som udmeldt senest pr. 31. juli det år barnet skal begynde i skole, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

 

Når forældre til et barn, der har plads i et kommunalt dagtilbud, fraflytter Kerteminde Kommune har barnet ret til at beholde sin plads i dagtilbuddet. Forældrenes nye opholdskommune overtager opkrævningen af forældrebetalingen og yder tilskud efter gældende regler. Ved flytning til en anden kommune skal Kerteminde Kommunes Pladsanvisning og den nye bopælskommune kontaktes straks når flyttedatoen kendes.

Når et barn har fået anvist en plads i et kommunalt dagtilbud og forældrene har sagt ja til pladsen, kan barnet som udgangspunkt ikke blive overflyttet til et andet dagtilbud. I særlige tilfælde kan der gøres undtagelse herfor:

  • Barnet flytter til en ny adresse indenfor kommunegrænsen, der ligger uhensigtsmæssigt langt fra barnets dagtilbud.
  • Barnet mistrives i sit nuværende dagtilbud. I sådanne tilfælde inddrages både det nuværende og det evt. kommende dagtilbud i sagen. Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på: www.kerteminde.dk
  • Væsentlige ændringer i familiens vilkår (arbejde, sygdom o. lign. )

Ansøgning om overflytning mellem dagtilbud skal almindeligvis ske skriftligt til lederen i det nuværende dagtilbud, der udleverer ansøgningsskema. Drejer det sig om overflytning mellem dagplejere skal ansøgning ske til det kommunale Dagplejekontor.

Afgørelser om overflytning beror altid på individuelle forhold og hensyn i den enkelte sag, og i samråd mellem de pågældende dagtilbud.

Klageadgang
Afgørelser om anvisning af plads kan jf. Retssikkerhedslovens § 60, stk. 3 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Klager over anvisning af plads kan ske til Kommunalbestyrelsen, og skal i så tilfælde sendes til Børn og Ungeforvaltningen.

Kontaktoplysninger
Pladsanvisningen
Børne og Familieafdelingen
Grønvej 11
5550 Langeskov

Personlig henvendelse kan ske
Mandag-tirsdag: 9.30 – 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.30 – 16.45
Fredag: 9.30 – 12.00

Pladsanvisningen kan kontaktes via pladsanvisning@kerteminde.dk eller telefon 65 15 11 90. Telefonisk henvendelse kan ske
Mandag-tirsdag: 9.00 – 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 – 16.45
Fredag: 9.00 – 12.00

Overgang fra dagpleje til børnehave

Overgang fra børnehave til skole