I henhold til ændringerne i dagtilbudsloven (§ 85a) skal kommunerne tilbyde forældre med skæve arbejdstider, muligheden for et kombinationstilbud.

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud, samt tilskud til fleksibel pasning i eget hjem, når der er arbejdsbetinget pasningsbehov udenfor dagtilbuddets normale åbningstid. Tidsforbruget i forbindelse med et kombinationstilbud, må ikke overstige, hvad der svarer til dagtilbuddets samlede åbningstid pr. uge. Det vil sige, at hvis dagtilbuddet har en samlet åbningstid på 50 timer pr. uge, må tidsforbruget i dagtilbud og fleksibel pasning i forbindelse med et kombinationstilbud ikke overstige 50 timer pr. uge. Der findes dog ikke noget krav om, at timerne bruges i samme uge. Det vil sige, at man f.eks. kan benytte 25 timer den ene uge og 75 timer den næste uge.

 

Der findes et arbejdsbetinget pasningsbehov, når begge eller den enlige forældre skal arbejde udenfor dagtilbuddets normale åbningstid. For at kunne komme i betragtning til et kombinationstilbud, skal der være et arbejdsbetinget pasningsbehov på gennemsnitligt minimum 10 timer om ugen, opgjort over en periode på 4 uger.  Der kan altså godt være uger hvor der slet ikke er brug for fleksibel pasning den ene uge men brug for 20 timer i den næste.

Hvordan dokumenteres arbejdsbetinget pasningsbehov?

For en arbejdstager dokumenteres det arbejdsbetingede pasningsbehov, ved at der indsendes et skema med de forventede arbejdstider, som er underskrevet af arbejdsgiver.

For selvstændige dokumenteres det arbejdsbetingede arbejdsbehov ved at der indsendes et skema, med de forventede arbejdstider, der er underskrevet på tro og love.

Forældre der er berettiget til et kombinationstilbud, skal selv finde den fleksible passer, de ønsker skal passe deres barn udenfor dagtilbuddets normale åbningstid. Der findes ikke nogen pædagogiske krav til den fleksible passer, der findes dog et lovkrav om at den fleksible passer har et dansksprogligt niveau, der sikre barnets fortsatte sprogudvikling. Der vil yderligere blive indhentet straffe- og børneattester på den fleksible passer.

I Kerteminde kommune skal den fleksible passer være fyldt 15 år for at pasningsaftalen kan godkendes.

Forældrene bliver arbejdsgivere for den fleksible passer, og lønnen der udbetales er skattepligtig. Forældrene skal derfor oprette et cvr nr. der kan udbetales løn fra så lønnen kan registreres og beskattes korrekt.

Tilskuddet der gives til fleksibel pasning er udarbejdet på baggrund af taksterne for tilskud til privat pasning i henhold til den gældende § 83 i dagtilbudsloven. I henhold til loven kan tilskuddet til privat pasning maksimalt udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

Tilskuddet kan dog maksimalt være.

Takster for tilskud til privat pasningsordning.......

Tilskud til den fleksible pasningsordning er bagudbetalt og udbetales sidst på måneden.

Ansøgning om kombinationstilbud foregår på følgende måde

  • Forældre finder den ønskede fleksible passer og udarbejder en pasningsaftale, samt opretter CVR nr. til aflønning.
  • Den fleksible passer søger om godkendelse.
  • Forældre indsender ansøgning om kombinationstilbud, dokumentation på arbejdsbetinget pasningsbehov, samt information vedr. den udarbejdede pasningsaftale og CVR nr.
  • På baggrund af den indsendte information vurderer administrationen om kriterierne for tilskud til fleksibel pasning er opfyldt.
  • Hvis kriterier er opfyldt kan kombinationstilbuddet påbegyndes.

Ansøgningsskemaet har nummer DT 301 og kan findes i dagtilbud til børn under selvbetjening på kommunens hjemmeside.

Når pasningsaftalen er godkendt, vil det hver måned være nødvendigt at forældrene indsender deres dokumenterede arbejdsbetingede pasningsbehov for de kommende 4 uger. Dette er nødvendigt for at administrationen, kan beregne den kommende måneds tilskud til den fleksible pasningsordning, og at dagtilbuddet kan planlægge personale og pædagogiske aktiviteter, alt efter hvor mange børn der er til stede i dagtilbuddet. I måneder hvor der ikke er behov for gennemsnitlig 10 timers fleksibel pasning om ugen, vil barnet kunne gå i fuldtid i dagtilbuddet.

Aftalen ophører hvis forældrene ikke indsender dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov. Aftalen ophører endvidere hvis det opdages at forældrene konsekvent lader deres barn være længere tid i dagtilbuddet end de har oplyst.

Kommunen er i henhold til dagtilbudsloven, forpligtiget til at føre tilsyn med den fleksible pasnings aftale. Der føres ikke tilsyn med det pædagogiske indhold af pasningsordningen, men udelukkende for at sikre at der ikke er tale om proforma aftaler.

Kommunen er i henhold til dagtilbudsloven forpligtiget til at oplyse forældrene om forskellene på de pædagogiske krav til pasning i et dagtilbud og i en fleksibel pasningsordning. Der stilles ikke krav til det pædagogiske indhold i en fleksibel pasningsordning og en sådan ordning er derfor ikke omfattet af kravet om at arbejde efter den nye styrkede pædagogiske læreplan.